PRIVACYSTATEMENT EN COOKIES

Salesform B.V.
Vissersdijk Beneden 33
3319 GW Dordrecht
Website: www.salesform.nl
KVK-nummer: 74021141
Telefoonnummer: 078 303 8401
E-mail: info@salesform.nl

Algemeen
Salesform B.V. (hierna: Salesform) houdt rekening met de privacy van de gebruikers van haar
Website en draagt er zorg voor dat de aan haar verschafte informatie vertrouwelijk wordt behandeld.
Salesform verwerkt de contactgegevens, persoonsgegevens die zij van de verwijzer of van haar klant
ontvangt conform de privacyregels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens
De persoons- en contactgegevens omvatten in ieder geval de voor- en achternaam, geboortedatum,
geboorteplaats. adresgegevens, telefoonnummer en het e-mailadres van de gebruiker.
Onder het verwerken van persoonsgegevens wordt onder meer verstaan: het verzamelen, vastleggen,
bewaren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden, ter beschikking stellen, uitwissen
en/of vernietigen.
Persoonsgegevens worden verwerkt voor onder meer de volgende doeleinden: contact opnemen,
informatie verschaffen over de dienstverlening, offertes en overeenkomsten maken, verzenden en
opslaan, updates over wijzigingen in de dienstverlening verschaffen en financiële afhandeling.
Persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden, maar worden enkel ter beschikking gesteld
indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten en/of het verwerken van de
persoonsgegevens in het systeem van Salesform. Alle werknemers van Salesform en door haar
ingeschakelde derden zijn verplicht om vertrouwelijk met de persoonsgegevens om te gaan.

Bewaren persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden enkel bewaard voor zover dit noodzakelijk is om de doeleinden uit te
voeren. In geval van toepassing zijnde wettelijke voorschriften, worden de persoonsgegevens niet
langer bewaard dan hetgeen in wet- en regelgeving is voorgeschreven. Gegevens met betrekking tot
overeenkomsten worden bewaard voor zolang deze nodig zijn. Accountgegevens worden bewaard
totdat deze door de gebruiker zelf worden verwijderd.
Gelet op de fiscale wettelijke bewaarplicht worden een deel van de persoonsgegevens bewaard
gedurende 7 jaar na vervaardiging daarvan.

Beveiliging van de persoonsgegevens
Salesform neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als de gebruiker de indruk heeft dat zijn gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn
aanwijzingen van misbruik, dan kan hij contact met Salesform opnemen via: privacy@salesform.nl.

Privacy-rechten van de gebruiker
Onder omstandigheden heeft de gebruiker het recht om minder gegevens te laten verwerken, reeds
gegeven toestemmingen in te trekken en het recht op dataportabiliteit (inzage in verwerkte
persoonsgegevens).
Indien de gebruiker inzage wenst in de door Salesform verwerkte persoonsgegevens, kan hij deze
opvragen door een e-mail te sturen naar: privacy@salesform.nl.
Indien er onjuiste of onvolledige persoonsgegevens zijn verwerkt, de gebruiker wenst dat zijn
persoonsgegevens uit het systeem van Salesform worden verwijderd, gecorrigeerd, aangevuld of
afgeschermd, of als persoonsgegevens in strijd met de AVG zijn verwerkt, dan kan de gebruiker een
e-mail sturen naar: privacy@salesform.nl.

Cookiebeleid
Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het eerste gebruik van de Website de voorkeuren van de
gebruiker opslaan op de computer, tablet of smartphone van de gebruiker. Bij een volgend bezoek
van de gebruiker kan de Website de door de cookies opgeslagen informatie ophalen en gebruiken om
een betere ervaring voor de gebruiker te verschaffen. Cookies registreren geen persoonsgegevens,
maar onthouden enkel de voorkeuren en interesses van de gebruiker op basis van zijn gedrag op de
Website.
Salesform maakt gebruik van de volgende cookies:

− Noodzakelijke cookies: deze cookies zijn nodig voor het naar behoren functioneren van de
Website en kunnen in principe niet uitgeschakeld worden. Deze cookies worden enkel
gebruikt voor het instellen van de privacy-voorkeuren van de gebruiker en het goed
functioneren van de Website. De gebruiker kan deze cookies in de browserinstellingen
blokkeren. Indien de noodzakelijke cookies geblokkeerd worden zullen sommige delen van de
Website niet meer naar behoren functioneren.
− Functionele cookies: deze zijn van belang voor het goed functioneren van de Website. De
functionele cookies zorgen ervoor dat de werking van de Website geanalyseerd en verbeterd
wordt. Ook zorgen deze cookies ervoor dat de door de gebruiker ingevulde informatie op de
Website beschikbaar blijft.
− Analytische cookies: deze meten het Websitebezoek, houden het aantal bezoekers van de
Website bij en maken analyses aan de hand waarvan de Google-services van de Website en
geoptimaliseerd worden.
− Tracking cookies: deze cookies volgen het bezoek van de gebruiker op de Website, waarna
een profiel van de Websitebezoekers wordt opgebouwd. Aan de hand van dat profiel worden
op de gebruiker afgestemde dan wel op maat gemaakte advertenties getoond;
− Marketing cookies: deze cookies volgen het online gedrag van de gebruiker en maken
gepersonaliseerde berichten die relevant zijn aan de voorkeuren van de gebruiker. De
gepersonaliseerde berichten worden binnen de Website van Salesform gebruikt en kunnen
ook buiten de Website van Salesform getoond worden. Hiervoor worden een aantal
advertentieplatforms gebruikt. Tevens worden niet-relevante berichten en advertenties niet
getoond. Zo wordt voorkomen dat de gebruiker berichten en advertenties te zien krijgt die niet
overeenkomen met zijn voorkeuren. De marketing cookies houden ook bij op welke berichten
en advertenties de gebruiker klikt.

Geen gebruik van cookies
Indien een gebruiker geen cookies wenst te ontvangen, kan hij deze op ieder gewenst moment in zijn
browser aanpassen. Hiervoor kan de gebruiker de browserinstellingen openen en de
cookievoorkeuren in de privacy- of veiligheidsinstellingen aanpassen of verwijderen. De wijzigingen in
de cookie-instellingen hebben alleen betrekking op het apparaat waarop ze verwijderd worden. Na het
verwijderen gaan de voorkeursinstellingen voor de Website verloren. Het is mogelijk dat de gebruiker
nog advertenties van Salesform ziet na het verwijderen van de cookies. Deze advertenties zijn niet
gerelateerd aan cookies en kunnen daarom zelfs na het verwijderen van cookies zichtbaar zijn.
Voor meer informatie over het verwijderen van cookies kan de gebruiker de volgende website
raadplegen: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen.

Datalekken
Indien er sprake is van een datalek (inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens) dient hiervan
op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) een melding te worden gedaan.
Salesform maakt gebruik van verschillende technieken om datalekken te voorkomen. Mocht er toch
een datalek plaatsvinden, dan zal binnen 72 uur na ontdekking hiervan door Salesform een melding
worden gedaan.

Recht op vergetelheid
In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het recht van vergetelheid opgenomen.
Dit houdt in dat Salesform de gegevens van een gebruiker in bepaalde gevallen op zijn verzoek dient
te verwijderen. Indien de gebruiker van het recht op vergetelheid gebruik wilt maken, kan hij hiervoor
een e-mail sturen naar: privacy@salesform.nl, met vermelding van de gegevens die verwijderd dienen
te worden. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de gebruiker is gedaan, vraagt
Salesform tevens een kopie van het identiteitsbewijs. De gebruiker dient in deze kopie de pasfoto,
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van de privacy van de gebruiker.
Ieder verzoek van de gebruiker om de persoonsgegevens te verwijderen zal binnen een termijn van
vier weken worden beoordeeld en verwerkt.

Klachten
Indien de gebruiker een klacht wenst in te dienen, kan dit gedaan worden bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl. Salesform
verzoekt iedere gebruiker vriendelijk om, voordat zij een klacht indienen, contact op te nemen met
Salesform om het probleem te bespreken.